آ آزمایش ساده فریبنده ای که شامل اندازه گیری دقیق زمان رفتن یک ذره از نقطه A به نقطه B است، می تواند باعث پیشرفت در فیزیک کوانتومی شود. این یافته‌ها می‌تواند توجه را بر روی جایگزینی برای نظریه کوانتومی استاندارد به نام مکانیک بوهمیان متمرکز کند، که دنیای زیرینی از امواج نامرئی را نشان می‌دهد که ذرات را از مکانی به مکان دیگر هدایت می‌کند.