منآیا این روز مزرعه است؟» از پنجره ماشینم در یک صبح سرد و بارانی آوریل در مرکز شهر میشیگان در سال 2008 پرسیدم. سرش را تکان داد و از جاده باریک کنار رفت و به سمت پارکینگی در کنار مزرعه قدیمی آجر قرمز و چند هکتار دانه سویا حرکت کرد. این گروه به عنوان یک خانواده توصیف کردند که واقعاً رویداد سالانه شبه نظامیان میشیگان چه بود. و فرصت تماس عمومی در زمین خصوصی که متعلق به یک سرباز کهنه سرباز جنگ جهانی دوم است.