در حین کار با توقف در محل پارک، متوجه می شوید که هیچ خاطره ای از رانندگی که شما را به آنجا رسانده است ندارید. وقتی اخبار را می خوانید، ناامید از اینکه نمی دانید چه می خوانید، به انتهای صفحه می رسید. در میانه مکالمه، ناگهان متوجه می شوید که حرف شخصی را که با شما صحبت می کند از دست داده اید.