مناسب ترین بازی فکری برای کودکان 4 ساله

البته بازی مختص کودکان نیست، بلکه بازی در تمام طول زندگی انسان مشاهده میشود. ولی، امروزه تحقیقات به خوبی نشان

توسط POWERNEWSS در 4 مهر 1400
البته بازی مختص کودکان نیست، بلکه بازی در تمام طول زندگی انسان مشاهده میشود. ولی، امروزه تحقیقات به خوبی نشان میدهد بازیهای فکری در پرورش ذهن و خلاقیت کودکان بسیار مهم هستند و البته دیگر محدودیت سنی برای لذت از آنها وجود ندارد. کشتی مزبور باید حامل سندی از مقام ذیصلاحیت باشند که تصدیق کرده باشد که هنگام جهازگیری و حرکت تحت نظارت آن مقام بودهاند. ۶ - نفوس اراضی اشغال نشده که هنگام نزدیک شدن دشمن بیآنکه فرصت متشکل شدن به صورت نیروهای مسلح منظم داشته باشند ارتجالااسلحهبه دست میگیرند مشروط به این که علناً حمل اسلحه نمایند و قوانین و رسوم جنگ را رعایت کنند. ماده ۲۹ - هر ناو بیماربر که هنگام تصرف بندری توسط دشمن در آن بندر باشد اجازه خواهد داشت که از آنجا خارج شود. تنوع عملیاتهای این بازی بسیار زیاد است و از بازیکنان خواسته میشود تا کارهای مختلفی انجام دهند مثلا هجی کردن، نقش بازی کردن، نقاشی کردن یا فقط حدس زدن. بازی فکری ایفون مشخصاتی که باید در ابلاغ استفاده ذکر شود شامل ظرفیت غیر خالص ثبت شده و طول کشتی از دماغه تا انتها و تعداد دکلها و دودکشها خواهد بود. هر شاخه می تواند شامل گلها و دسته شکوفهها باشد و شما باید با احتیاط مراقب این درخت و شکوفههایش باشید. ماده ۲۶ - حمایت مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ شامل ناوهای بیماربر به هر ظرفیت و قایقهای نجات آنها در هر کجا که عمل کنند خواهد بود. ماده ۲۱ - دول متخاصم میتوانند از همت نوعپرورانه فرماندهان کشتیهای بازرگانی یا زورقهای تفریحی یا جهازات بیطرف استمداد کمک نمایند کهبیماران و زخمداران و غریقان را در کشتی خود بپذیرند و تحت معالجه قرار دهند و همچنین اجساد متوفیات را بگیرند. ماده ۲۸ - در صورت وقوع مصاف بین کشتیهای جنگی درمانگاهها حتیالامکان محترم شمرده خواهند شد و از تعرض مصون خواهند بود. بازی فکری مافیا ماده ۱۴ - هر کشتی جنگی یا دولت متخاصم میتواند تسلیم زخمداران و بیماران و غریقانی را که در ناوهای بیماربر و کشتیهای بیماربر جمعیتهایامدادی یا شخصی باشند و همچنین در کشتیهای بازرگانی و زورق و جهازات دیگر از هر ملیتی باشند خواستار شود مشروط به این که حال مزاجیزخمداران و بیماران اجازه تسلیم آنان را بدهد و کشتی جنگی مزبور دارای تأسیساتی که معالجه کافی برای آنان تأمین کند. ماده ۳۱ - دول متخاصم حق بازرسی و معاینه ناوها و جهازات مذکور در مواد ۲۲ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۷ را خواهند داشت و میتوانند مساعدت ناوها وجهازات مزبور را رد کنند - به آنها اخطار نمایند که دور شوند خط سیر معینی را به آنها تحمیل کنند - قاعدهای برای استعمال بیسیم و هر گونه وسائلمخابراتی دیگر آنها معین کنند و حتی در صورتی که وخامت اوضاع ایجاب نماید آنها را به مدت حداکثر هفت روز بازداشت کنند شروع مدت مزبور ازلحظه توقیف محسوب میشود. ماده ۲۰ - دول متخاصم مراقبت خواهند کرد که اموات تا حداکثری که اوضاع اجازه میدهد انفراداً به دریا افکنده شوند و قبلاً جنازهها مورد معاینهدقیق و صورت امکان مورد معاینه طبی قرار گیرند تا از فوت اطمینان حاصل و هویت آنها معلوم شود و بتوان گزارش آن را داد. ماده ۲۳ - مؤسسات واقعه در ساحل که به حمایت قرارداد ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به بهبود سرنوشت زخمداران و بیماران نیروهای مسلحهنگام اردوکشی ذیحق میباشند نباید از دریا نه مورد حمله و نه هدف بمباران قرار گیرند. هر موقع که اوضاع اجازه دهد دول متخاصم بین خود قرارهای محلی برای تخلیه بیماران و زخمداران یک منطقه محصور از راه دریا یا برای عبورکارکنان بهداری و مذهبی و لوازم بهداری به مقصد منطقه خواهند داد. ماده ۱۸ - پس از هر مصافی دول متخاصم کلیه اقدامات ممکنه را برای جمعآوری و جستجوی غریقان و بیماران و زخمداران و حفظ آنان از غارت وبدرفتاری و تأمین پرستاری لازم برای آنان و همچنین برای جستجو متوفیات و جلوگیری از سرقت اشیاء آنان به عمل خواهند آورد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در مورد بازی فکری ریسک بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن