ویرایش شده توسط داوا سوبل

گریزان
اگر نه به ندرت

همیشه بردارها وجود دارد
و ارزش های دیگر

اگر اندازه گیری نشود
حداقل احساس یا تجربه کرد

در مرز زمین:
عدم تعادل و در نتیجه حرکت.

سپس خلقت می آید
با شرط ارتفاع و زمان:

هشت طبقه بالاتر
یک لحظه متوقف شد

مقادیر باینری
از یک و صفر –

فقط برف
یا نه برف –

هیچ بردار پالس وجود ندارد
یا چرخش

هیچ توصیفی از یک شکل منحصر به فرد وجود ندارد
یا نظم کریستالی

فقط نقاطی که بین آنها حرکت کنید
مشاهده شناور

مثل چیدن نیلوفرهای حوضی
یا ستارگان در آسمان زمستان

آنجا وجود دارد یا نه
در این لحظه

ماهیت اسکالر برف

* این دیگر در حال چاپ نیست، اما در اوایل سال 2022 و به عنوان بخشی از یک جلد جدید مجدداً منتشر خواهد شد. اینجا بشنوید: برگزیده اشعار (لولو).